Imperial Consort Ban Jieyu

Empress Dowager Cixi

Empress Dowager Deng

Empress Dowager Dou

Empress Dowager Dou Yifang

Empress Dugu Qieluo

Fu Hao

Hu Shanxiang

Jiangshi of Qi

Liji of Li Rong

Liu Jieyou,

Liu Xijun

Lu Zhi of Han

Ma of Han

Empress Mingjing

Consort Ruji

Ulanara

Shangguan

Shangguan Wan’er

Empress Sun

Wang Wengxu

Wang Zhengjun

Wanrong

Wei Zifu

Wu Zetian

Xi Shi of Yue

Lady Sun

Empress Xiaowu

Xu Mu of Wei

Queen Dowager Xuan

Empress Dowager Yan

Yang Guifei

Empress Yin

Empress Yuanzhen of Tang

Zhang Yan

Zhao Feiyan

Zhuang Fanji

Zhongli Chun

Noble Consort Zuo Fen