China

Empress Dowager Cixi

Empress Dugu Qieluo

Liji of Li Rong

Lu Zhi of Han

Empress Mingjing

Ulanara

Shangguan Wan’er

Wanrong

Wei Zifu

Wu Zetian

Queen Dowager Xuan

Yang Guifei

Empress Yuanzhen of Tang

 

close

Subscribe to our newsletter! Join our 4,031 subscribers to stay up to date on History of Royal Women's articles!