Imperial Consort Ban Jieyu

Queen Bao Si

Grand Empress Dowager Bo

Empress Bo

Princess Bo Ji

Queen Bo Ying

Empress Cao Jie

Princess Changping

Empress Chen Jiao

Deng Man

Empress Dowager Cixi

Empress Dowager Deng

Empress Deng Mengnu

Empress Dowager Dou

Empress Dowager Dou Yifang

Empress Dowager Dou Miao

Imperial Consort Duan

Empress Dugu Qieluo

Empress Erdeni Bumba

Erdet Wenxiu

Empress Dowager Feng

Empress Erzhu Ying’e

Empress Feng Qing

Empress Feng Run

Empress Fu

Fu Hao

Princess Fukang

Empress Dowager He

Hiro Saga

Empress Dowager Hu

Hu Shanxiang

Lady Huarui

Princess Huisheng

Empress Huo Chengjun

Jiangshi of Qi

Princess Jin Moyu

Jin Xinru

Princess Jin Yunxian

Princess Jin Yunxin

Princess Jin Yunying

Kang Bo Ji

Princess Kosei Fukunaga

Liji of Li Rong

Empress Dowager Liang Na

Empress Liang Nuying

Empress Liu E

Liu Jieyou

Liu Xijun

Li Yuqin

Empress Lu

Lu Zhi of Han

Ma of Han

Imperial Consort Mei

Empress Mingjing

Pingyang

Qin Mu Ji

Grand Empress Dowager Qiongcheng

Princess Rongchang

Consort Ruji

Ulanara

Shangguan

Shangguan Wan’er

Empress Shi

Empress Song

Princess Shouning

Lady Sun

Empress Sun

Princess Taiping

Tan Yuling

Imperial Honoured Consort Wan

Empress Wang

Empress Wang of the Xin Dynasty

Wang Wengxu

Queen Wang Zhaojun

Empress Wang Zhi

Wang Zhengjun

Wanrong

Empress Wei

Wei Zifu

Wu Zetian

Empress Xuanmu Huiwen

Xi Shi of Yue

Empress Xiao Chuo

Empress Xiaoduanxian

Empress Xiaohuizhang

Empress Xiaojiesu

Empress Dowager Xiaojing

Empress Xiaokangzhang

Empress Xiaoke

Empress Xiaolie

Grand Empress Dowager Xiaoning

Empress Xiaorui Min

Empress Xiaowu

Empress Xiaoxian Donggo

Empress Xiaoyichun

Empress Xiaozhuangwen

Empress Xu

Xu Mu of Wei

Xu Pingjun

Queen Dowager Xuan

Empress Dowager Yan

Yang Guifei

Empress Dowager Yi

Empress Yin

Empress Yin Lihua

Princess Yongning

Yoshiko Kawashima

Empress Yuan

Empress Yuanzhen of Tang

Princess Yunhuan

Princess Yunying

Princess Yunyu

Empress Zhang Qijie

Zhang Yan

Zhao Feiyan

Zhuang Fanji

Zhongli Chun

Noble Consort Zuo Fen