Imperial Consort Ban Jieyu

Empress Dowager Cixi

Empress Dowager Deng

Empress Dowager Dou

Empress Dowager Dou Yifang

Empress Dugu Qieluo

Empress Dowager Feng

Empress Erzhu Ying’e

Empress Feng Qing

Empress Feng Run

Fu Hao

Empress Dowager Hu

Hu Shanxiang

Lady Huarui

Empress Huo Chengjun

Jiangshi of Qi

Liji of Li Rong

Liu Jieyou

Liu Xijun

Lu Zhi of Han

Ma of Han

Imperial Consort Mei

Empress Mingjing

Pingyang

Consort Ruji

Ulanara

Shangguan

Shangguan Wan’er

Empress Sun

Princess Taiping

Imperial Honoured Consort Wan

Empress Wang

Wang Wengxu

Queen Wang Zhaojun

Wang Zhengjun

Wanrong

Empress Wei

Wei Zifu

Wu Zetian

Xi Shi of Yue

Lady Sun

Empress Xiaohuizhang

Empress Xiaowu

Xu Mu of Wei

Xu Pingjun

Queen Dowager Xuan

Empress Dowager Yan

Yang Guifei

Empress Dowager Yi

Empress Yin

Empress Yuan

Empress Yuanzhen of Tang

Zhang Yan

Zhao Feiyan

Zhuang Fanji

Zhongli Chun

Noble Consort Zuo Fen