Imperial Consort Ban Jieyu

Princess Changping

Empress Dowager Cixi

Empress Dowager Deng

Empress Dowager Dou

Empress Dowager Dou Yifang

Empress Dugu Qieluo

Empress Erdeni Bumba

Erdet Wenxiu

Empress Dowager Feng

Empress Erzhu Ying’e

Empress Feng Qing

Empress Feng Run

Fu Hao

Princess Fukang

Hiro Saga

Empress Dowager Hu

Hu Shanxiang

Lady Huarui

Princess Huisheng

Empress Huo Chengjun

Jiangshi of Qi

Princess Jin Moyu

Jin Xinru

Princess Jin Yunxian

Princess Jin Yunxin

Princess Jin Yunying

Princess Kosei Fukunaga

Liji of Li Rong

Empress Liu E

Liu Jieyou

Liu Xijun

Li Yuqin

Lu Zhi of Han

Ma of Han

Imperial Consort Mei

Empress Mingjing

Pingyang

Princess Rongchang

Consort Ruji

Ulanara

Shangguan

Shangguan Wan’er

Princess Shouning

Lady Sun

Empress Sun

Princess Taiping

Tan Yuling

Imperial Honoured Consort Wan

Empress Wang

Wang Wengxu

Queen Wang Zhaojun

Wang Zhengjun

Wanrong

Empress Wei

Wei Zifu

Wu Zetian

Empress Xuanmu Huiwen

Xi Shi of Yue

Empress Xiao Chuo

Empress Xiaoduanxian

Empress Xiaohuizhang

Empress Dowager Xiaojing

Empress Xiaokangzhang

Grand Empress Dowager Xiaoning

Empress Xiaorui Min

Empress Xiaowu

Empress Xiaoxian Donggo

Empress Xiaozhuangwen

Xu Mu of Wei

Xu Pingjun

Queen Dowager Xuan

Empress Dowager Yan

Yang Guifei

Empress Dowager Yi

Empress Yin

Princess Yongning

Yoshiko Kawashima

Empress Yuan

Empress Yuanzhen of Tang

Princess Yunhuan

Princess Yunying

Princess Yunyu

Zhang Yan

Zhao Feiyan

Zhuang Fanji

Zhongli Chun

Noble Consort Zuo Fen